พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG)

2018-06-22 11:06

เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) มณฑลคุนหมิง ประเทศจีน ในการดำเนินงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การอบรมสัมมนาและการอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์ระหว่างสถาบัน ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญาโท-เอก ณ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) ภายใต้การกำกับของ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการนี้ทีมคณาจารย์และนิสิตของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา อาจารย์ พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความและบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ North Edge of Tropical Area workshop (NETA) อีกด้วย