SEEN ได้จัดอบรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล

2018-10-05 16:10

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวด ได้จัดอบรม โครงการ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล โดยมี ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ได้กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีอบรมในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับการเข้าฝึกอบรมได้มีการเล่นเกมเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงบาล ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากรวมพยาบาลรวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานกับมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา