นิสิต SEEN เจ๋ง ได้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-10-02 10:10

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ นายกันต์ศักดิ์ ทรัพย์พ่วง นิสิตปริญญาโทวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ที่ได้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 ในหัวข้อเรื่อง "ผลความแปรปรวนสภาพอุตุนิยมวิทยาต่อความเสี่ยงปัญหาหมอกควันบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย"