SEEN พานิสิตดูงานศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

2018-09-27 14:09

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์จัดการขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ซึงเป็นวิชาวิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย เพื่อให้นิสิตได้ดูงานจากสถานประกอบการ และรู้ถึงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังสนับสนุนและส่งเสริมทักษาะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาความรู้อีกด้วย