SEEN จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน

2018-09-27 14:09

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะกลับคืนทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดในครั้งนี้ ในการอบรมถ่ายทอดในครั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาให้จังหวัดน่านเป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดขยะ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชนในจังหวัดน่านเข้าร่วม ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน