SEEN จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2018-09-19 15:09

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจังหวัดพะเยาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคืนทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561