SEEN จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่ชุมชน

2018-09-13 16:09

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอเมืองพะเยา จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลชุมชนในล้านนาตะวันออก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคืนทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารซอมพอ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล และคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าฯ ได้กล่าวถึงแผนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะของจังหวัดพะเยา เพื่อการมุ่งพัฒนาพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วมฯ