ข่าวสาร
sintret
surasak
2019-01-10 11:37:44

SEEN และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบอธิการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นักวิจัยจากสวนพฤษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับการตอนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา ผู้ช่วยคณบดีต่างประเทศและประกันคุณภาพ ดร.มนตรี แสน...


sintret
surasak
2019-01-09 14:12:36

SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน สู่ชุมชนจักสานผักตบชวา ตามพันธกิจ “1 school 1 signature” ของมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่กลุ่มจักสานผักตบชวานั้นปัญหาที่พบคือการตากแห้งที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดเชื้อรากับตัวผลิตภัณฑ์ เพราะเกิดจากการตากไม่ถูกวิธี แต่มีบางกลุ่มวิสาหกิจใช้วิธีนำผักตบชวาไปอบกำมะถันเพื่อฆ่าเชื้อและป้องก...


sintret
surasak
2019-01-09 11:34:43

SEEN เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี่ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา 2562”

เมื่อวัน 9 มกราคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี่ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” เป็นการทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่บริเวณอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา สืบชะตาตามประเพณีล้านนา และถวา...


sintret
surasak
2019-01-07 10:09:08

SEEN New Year Party

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ลานกิจกรรมคณะฯ จุดประสงค์งานในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตภายในคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และกิจกรรมภายในงาน มีซุ้มอาหารเครื่องดื่ม การแสดงดนตรี ...


sintret
surasak
2019-01-04 11:04:11

SEEN จัดวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอรินทร์ โสมบ้านกวย ผู้...