ข่าวสาร
sintret
surasak
2018-11-09 16:33:38

SEEN เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Seven South East Asian Studies (7-SEAS) Workshop

หน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภายใต้สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี, ดร.มนตรี แสนวังสี และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Seven South East Asian Studies (7-SEAS) Workshop ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกาย...


sintret
surasak
2018-11-08 14:27:05

SEEN ขอแสดงยินดีกับนิสิตตรีควบโทได้รับทุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวภคินี เกยงค์ นิสิตแผนการเรียนตรีควบโทชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ การศึกษาผลของสารอินทรีย์ระเหยจากป่าผลัดใ...


sintret
surasak
2018-11-08 14:26:38

SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ประเทศไทย

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ได้กล่าวต้อนรับ นายจักพงษ์ แย้มยิ้ม และนายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ จากองค์การบริหารก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การลดก๊าซเรื่อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary emission Reduction Program : T-VER) เป็นการบ...


sintret
surasak
2018-11-08 14:25:37

ผศ. ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ สังกัด SEEN ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Talent Mobility

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ สังกัดสาขาวิชาพลังงานทดแทน าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการให้บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ให้ดำเนินโครงการ "การพัฒนาสมาร์ตโดมพลังงา...


sintret
surasak
2018-10-30 09:29:17

SEEN ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ นายสุภไชย จันนันโท ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยโครงการเพิ่มผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยการปรับปรุงคุณภ...