ข่าวสาร
sintret
surasak
2018-09-19 15:42:19

SEEN จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจังหวัดพะเยาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคืนทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย...


sintret
surasak
2018-09-13 16:27:05

SEEN จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอเมืองพะเยา จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงขยะให้แก่ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลชุมชนในล้านนาตะวันออก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคื...


sintret
surasak
2018-09-13 14:14:41

นิสิต SEEN ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายกิติพงษ์ วงค์สาม นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิทักษ์พงษ์ หอมนาน นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโท ได้รับการพิจารณาคัดเลือก...


sintret
surasak
2018-09-06 16:08:33

SEEN จัดโครงการให้นิสิตดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการให้นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุชัญญา ทองเครือ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วยนิสิต เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 และได้เข้า...


sintret
surasak
2018-08-31 11:24:27

นิสิตปริญญาตรีควบโท SEEN ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการ ให้นิสิตตรีควบโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล หัวหน้าโครงการ ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ พร้อมด้วยนิสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์วิจั...