ข่าวสาร
sintret
surasak
2018-07-04 14:45:17

SEEN ต้อนรับ คณะอนุกรรมการ รับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดดำเนินการขอรับรองหลักสูตรเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสภาวิศวกร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรี ขาวเธียร ที่...


sintret
surasak
2018-06-29 17:16:04

SEEN จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ดร. อภิชน วัชเรนทร์ว...


sintret
surasak
2018-06-29 14:05:27

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model” โดยมี ดร.มนตรี แสนวังสี กล่าวต้อนรับ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น...


sintret
surasak
2018-06-22 14:46:38

นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล outstanding poster presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 นิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาว สุวกานต์ ตันสาย นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ และได้รับรางวัล outstanding poster presentation จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference o...


sintret
surasak
2018-06-22 11:53:00

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG)

เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) มณฑลคุนหมิง ประเทศจีน ในการดำเนินงานวิจัยโด...