ต้อนรับการเข้าติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559/2560

2017-07-12 15:07

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฎิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินโครงการ โดยมีนายศราวุธ แก้วเชียร พลังงานจังหวัดพะเยา และนางสาวนิพาดา ทองคำแท้ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานก.พ.ร. และทีมงาน เข้าติดตามผลโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน (ส่งเสริมตู้อบ) ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ