ข่าวสาร


sintret
surasak
2017-07-12 15:28:35

ต้อนรับการเข้าติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559/2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฎิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินโครงการ โดยมีนายศราวุธ แก้วเชียร พลังงานจังหวัดพะเยา และนางสาวนิพาดา ทองคำแท้ นัก...