- กฎหมาย -

1. พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา
    - พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา
    - อำนาจหน้าที่ (อิงตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา)

2. ข้อบังคับ
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2554
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวีธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2553
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557)
    - ข้ออบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
    - ข้อบังคับ มพ. ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย 

3. ประกาศ
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ พ.ศ.2562
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกลับเข้าปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
    - หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562 
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2562
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2555
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพือการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา พ.ศ.2559
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ.2555
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2556
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
    - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
    - ประกาศ เรื่องแนวทางการประเมินบุคลากรสายวิชาการประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. ระเบียบ
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.2554
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ. 2556
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554
    - หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
    - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    - การสร้างขวัญกำลังใจ

- มาตรการ -

    
    
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >>
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ขั้นตอนแผนผังปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    มาตรการป้องกันการรับสินบน >>
    มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม >>
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ >>
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >>
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ >>
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน >>