หน้าหลักหมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  กฎหมาย


สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ความเป็นมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของ สำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานนำร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อเนื่องปี ๒๕๖๑ ดำเนินการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

 สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในอนาคต ด้วยโครงการ
ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤตอกรรมและการมีส่วนร่วม
ลดการใช้าพลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกออกสู่บรรยากาศ
รวมถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่กระบวนการ
ดำเนินการที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

1. ควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม จริงจังในการแก้ไขปัญหา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยยืน
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ลดปริมาณการปล่อยของเสีย ขยะ เพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อม
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงาน
6. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ผังโครงสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office)