- แผน -

  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570
  - โครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
  - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
  - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  - แผนกำหนดกำรยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
  - แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ กรณี ทดแทนอัตราเกษียณอายุ
  - แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- งบประมาณ - 


   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ 2564
   - ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
   - ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563


- ความเสี่ยง - 


- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานการควบคุมภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 –30 ก.ย. 2563)
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
- ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564
- การวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส่ 2563