- แผน -

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570
- โครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- แผนกำหนดกำรยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
- แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ กรณี ทดแทนอัตราเกษียณอายุ
- แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี2565
- รายงานแผนการใช้เงิน 65 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์
- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
- รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
- แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2567

- งบประมาณ - 


รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ 2564
- ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
- ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
- รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)- ความเสี่ยง - 


- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานการควบคุมภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 –30 ก.ย. 2563)
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
- ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564
- การวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส่ 2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- การประกาศเจตนารมณ์ คณะพลังานและสิ่งแวดล้อม
- การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรม
- ประมวลจริยธรรม

   

- สถิติ - 

- สถิติการใช้ห้องประชุมปี 2565
- สถิติการใช้รถตู้คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 64 - 28 ก.พ. 65
- สถิติการให้บริการสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม_ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 64 -  28 ก.พ. 65
- 1-2564-Online

- 1-2564-Onsite
- 2-2564-Online
- 2-2564-Onsite
- สถิติการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2564-2565