School of Energy and environment

สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกีฬาสานสัมพันธ์

 


สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยจัดการเเข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบุคลากร นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ และ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้นิสิตและบุคลากร ผู้เข้าร่วมตรวจเช็ค ATK ตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:34:16