School of Energy and environment

SEEN-ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา

 


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และ ทีมวิจัย ร่วมกับ คุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ CEO ส่วนงานพืชเกษตร คุณวิทวัส กรุงแทนเมือง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และคณะ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) ในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:24:06