“คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”

jobdean

jobdean

jobdean

jobdean

jobdean

jobdean

jobdean

GMC

ตารางห้องประชุม

ศูนย์ข้อมูลภูมิภาค

ตารางรถตู้

กฎระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ทุนการศึกษา
  • ทุนวิจัย
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

tanarin.kh - 2020-01-18 12:00:53

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

tanarin.kh - 2020-01-18 12:00:29

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

tanarin.kh - 2020-01-18 12:00:21

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

tanarin.kh - 2019-12-19 12:43:12

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

tanarin.kh - 2019-12-09 11:16:00

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2

tanarin.kh - 2019-12-09 11:14:41

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชนืทางการแพทย์และการพานิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ"

tanarin.kh - 2019-12-09 11:14:26

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

tanarin.kh - 2019-12-09 13:16:58

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

tanarin.kh - 2019-12-09 13:16:49

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

tanarin.kh - 2019-12-09 13:16:39

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

tanarin.kh - 2019-12-09 13:16:28

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

tanarin.kh - 2019-12-09 13:16:21

ประกาศ/คำสั่ง

  • ประกาศ
  • คำสั่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

surasak.ja - 2022-09-20 09:15:40

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถ

surasak.ja - 2022-09-14 10:28:48

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

surasak.ja - 2022-09-01 09:49:32

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถ

surasak.ja - 2022-02-26 08:51:39

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์