School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ School of Energy and environment : UNIVERSITY OF PHAYAO

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2565 แผนซื้อจ้างปี2565 - 2022-02-22 14:14:54 surasak.ja
  2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 - 2022-02-22 14:17:39 surasak.ja
  2565 แบบรายละเอียดแนบผู้ชนะ_ไตรมาส 1 - 2022-02-22 14:18:21 surasak.ja
  2565 รายงานผการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 - 2022-02-22 15:20:12 surasak.ja
  2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 - 2022-02-22 15:20:38 surasak.ja
  2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 - 2022-02-22 15:21:05 surasak.ja
  2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 - 2022-03-17 15:32:44 surasak.ja
  2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 รอบ 6 - 2022-03-17 15:32:35 surasak.ja
  2565 แบบรายละเอียดแนบผู้ชนะ_ไตรมาส 1 - 2022-03-17 16:54:20 surasak.ja
  2564 ขอความเป็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 - 2021-03-03 11:35:25 surasak.ja
  2564 แผนซื้อจ้าง(1)งบจังหวัด - 2021-03-03 11:35:59 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-03 11:38:52 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด - 2021-03-03 11:40:46 surasak.ja
  2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่าย - 2021-03-03 11:41:12 surasak.ja
  2564 แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ.2563 - 2021-03-03 11:41:38 surasak.ja
  2564 รายงานตรวจซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:32 surasak.ja
  2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:49 surasak.ja
  2564 รายงานผลการซื้อจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2021-03-03 11:43:27 surasak.ja
  2564 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง มค 64 - 2021-03-03 11:43:47 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 2021-03-03 11:47:29 surasak.ja