School of Energy and environment

Activity/News ❖ School of Energy and environment : UNIVERSITY OF PHAYAO

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN-ต้อนรับคณะดูงาน​ จากคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - 2022-07-25 15:35:22 surasak.ja
  สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกีฬาสานสัมพันธ์ - 2022-07-25 15:34:16 surasak.ja
  SEEN-ต้อนรับ อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา - 2022-07-25 15:31:12 surasak.ja
  SEEN-ร่วมประชุมกับ CEO บ.ศรีตรังรับเบอร์ แอน แพลนเทชัน - 2022-07-25 15:29:23 surasak.ja
  SEEN-จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม - 2022-07-25 15:26:30 surasak.ja
  SEEN-ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา - 2022-07-25 15:24:06 surasak.ja
  SEEN ลงนาม MOU การพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 - 2022-07-25 15:17:58 surasak.ja
  SEEN-จัดอบรมสหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมทางด้านการปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ - 2022-07-25 15:12:43 surasak.ja
  SEEN-จัดประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-25 15:08:42 surasak.ja
  SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ - 2022-07-25 15:04:05 surasak.ja
  SEEN-จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 - 2022-07-25 15:00:29 surasak.ja
  SEEN-จัดปฐมนิเทศ U2T for BCG - 2022-07-25 14:57:06 surasak.ja
  SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ... - 2022-07-25 14:50:31 surasak.ja
  SEEN - นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม และกิจกรรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม - 2022-07-25 14:47:34 surasak.ja
  SEEN - จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ยุคใหม่ - 2022-07-25 14:44:51 surasak.ja