เกี่ยวกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดตั้งขึ้นใน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นสำนักวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาและได้เปลี่ยนจากวิทยาลัยฯ เป็นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการจัดการเรียน การสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในภูมิภาคและเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปัจจุบันคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้แก่

          1.ระดับปริญญาตรี  จำนวน 2 หลักสูตร
                   1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
    
          2.ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 1 หลักสูตร
                   2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                         และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

          3.ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร
                   3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                          สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                          สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                          สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                     และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          4.ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร
                   4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
                   4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          5.ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร
                   5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
                   5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญา

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและประชาคมโลก

วิสัยทัศน์

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นสถาบันชั้นนำที่จะพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อการอยู่ดี มีสุขของชุมชนและประชาคมโลก

พันธกิจ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการวิจัย การให้บริการทางสังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาชุมชนของประเทศและของประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน