โครงการวิจัย

No. ชื่อ-นามสกุล วันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ชื่อโครงการ บทบาทในโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ Development of a decision supporting system for crop growing coping with near-future climate change in upper northern Thailand Project Investigator 120000 BEDO
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   พิมลศรี 2008-05-28 2008-05-30 Dispersion modeling of PM10 during winter episode over a mineral products industrial area in Saraburi ผู้ดำเนินการวิจัย 0 -
3 ดร.มนตรี แสนวังสี 2018-01-12 2019-03-01 Estimated of water ฺbalance components energy balance and carbon balance in Uper Ing forested watershed ecosystem หัวหน้าโครงการ 2024400 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   พิมลศรี 2009-05-19 2009-05-22 Spatial and temporal characteristics of PM10 emissions in Saraburi. ผู้ดำเนินการวิจัย 0 -
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2016-08-10 2017-10-10 การพัฒนาระบบการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูง สำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ผู้อำนวยการแผนงาน 2300000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2016-07-01 2018-07-01 การศึกษาผลของ Carbonaceous Aerosol ต่อ การเกิดเมฆในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 600000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7 ดร.มนตรี แสนวังสี 2017-01-01 2017-12-31 อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าแผนงาน 525000 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ดร.มนตรี แสนวังสี 2017-04-29 2017-12-31 โครงการตรวจสอบและทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการเกษตร (Thailand voluntary Emission Reduction Program; T-VER) ตามมาตรฐาน ISO 14065, ISO 14064-2, ISO 14064-3 and ISO 14066 ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อ หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบ (validation) ความใช้ได้ของ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร 0 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization, TGO)