ผลงานตีพิมพ์

No. อาจารย์/ผู้ทำผลงานร่วม นักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับ ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน วันที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   พิมลศรี ปฎิพัทธ์ วงศ์เรือง ปริญญาเอก Assessment of fire emission inventories for simulating particulate matter in Upper Southeast Asia using WRF-CMAQ วารสารวิชาการนานาชาติ 2017-03-15 00:00:00 Atmospheric Pollution Research
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ,ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ Projection of near-future climate change and agricultural drought in Mainland Southeast Asia under RCP8.5 วารสาร 2019-05-15 00:00:00 https://www.springerprofessional.de/en/simulations-of-emissions-air-quality-and-climate-contribution-in/15567666