ผู้บริหาร
140x140

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์   กรีธาชาติ

Assoc.Prof.Torpong Kreetachat, D.Eng
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Email : torpong.envi@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์   บุญปก

Asst.Prof.Anusorn   Boonpoke, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Email : iamanusorn@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

Surat Sedpho, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต
Email : sedpho@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

Asst.Prof.Sukthai Pongpattansiri, Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
Email : sukthai_p@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

Chatkaew Chailuecha, Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีต่างประเทศและประกันคุณภาพ
Email : chatkaew.ch@up.ac.th
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.สุชัญญา ทองเครือ

Suchanya Tongkrua, Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
Email : suchanya_9@yahoo.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

Chaiwat Photong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีกิจการพิเศษ
Email : chaiwat_z@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!